پاپ آپ نمایشگاهی تخت

پاپ آپ 1*3 مدل تخت با پروفیل درجه یک آلومینیومی به ضخامت 16 فقط در مجموعه آوا استند ارائه میشود.
مدل پاپ آپ نمایشگاهی تخت دارای یک لت و 3 ماژول است.
ارتفاع در پاپ آپ نمایشگاهی تخت 2.30 و هر لت 75.5 سانت است که در مجموع برای چاپ 3 لت نیاز دارد.
چاپ پلات لمینیت بهترین نوع چاپ برای این سازه است.
553