سه پایه بوم نمایشگاهی

سه پایه بوم یکی از ابزارهای تبلیغاتی به شما می آید. از سه پایه بوم برای قراردادن تخته شاستی و فوم برد و انواع تابلوهای تبلیغاتی استفاده میشود.
سه پایه بوم نمایشگاهی