در میز کانتر نمایشگاهی کشویی خطکش ها به صورت کشویی به داخل مفصل جا میروند.
تنها تفاوت میز کانتر های آوا استند در نوع نصب سازه است.