سه پایه بوم یکی از ابزارهای تبلیغاتی به شما می آید.
از سه پایه بوم برای قراردادن تخته شاسی و فوم برد و انواع تابلوهای تبلیغاتی استفاده میشود.