رول آپ گردان (موتوردار) جهت تبلیغ چند محصول در یک سازه استفاده میشود.
این سازه هم به صورت آویز و هم به صورت زمینی ارائه میشود.
بیشترین کاربرد این محصول در فضاهای بالای 12 متر است.